REGULAMIN SPRZEDAŻY MULTIKARNETÓW

 

na mecze rozgrywane przez:

 E.Leclerc Moya Radomka Radom, Hydro Truck Radom, Cerrad Enea Czarni Radom(*)

w sezonie 2021/2022

 

 

Definicje

 

 1. MultiKarnet – oznacza karnet umożliwiający wstęp na wszystkie mecze E.Leclerc Moya Radomka Radom, Hydro Truck Radom i Cerrad Enea Czarni Radom(*) rozgrywane w charakterze gospodarzy w sezonie 2021/2022 w obiektach sportowych:

– Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9,

– Hali Widowiskowo-Sportowej Radomskiego Centrum Sportu w Radomiu przy ul. Struga

 

(*) na mecze Cerrad Enea Czarni Radom rozgrywane w hali MOSiR przy ul. Narutowicza 9 multikarnet obowiązuje wyłącznie na miejsca stojące. W przypadku przeniesienia rozgrywek w trakcie trwania sezonu do hali RCS przy ul. Struga będą obowiązywały miejsca siedzące.

 1. Organizator

E.Leclerc Moya Radomka Radom z siedzibą w Radomiu przy ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000426525, NIP: 734-351-60-20, REGON: 122613515,

Hydro Truck Sport S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, Ul Krukowskiego 1 lok 112, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429982,, NIP 9482597566

WKS Czarni Radom S.A., z siedzibą w Radomiu przy ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474846, NIP: 948-259-95-71, REGON: 146844265,;

 1. Kupujący – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia MultiKarnetu, przy czym zakupu MultiKarnetu może dokonać osoba pełnoletnia.
 2. Mecz – oznacza spotkanie piłki siatkowej lub koszykówki, w którym występuje drużyna siatkarska lub koszykarska Organizatora w oficjalnych rozgrywkach w ramach Sezonu 2021/2022 w charakterze gospodarza;
 3. Nabywca MultiKarnetu – oznacza osobę, która nabyła MultiKarnet na mecze z udziałem drużyn Organizatora

rozgrywane w obiektach sportowych:

Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9,

Hali Widowiskowo-Sportowej Radomskiego Centrum Sportu w Radomiu przy ul. Struga

(z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do drużyny Cerrad Enea Czarni Radom następuje ograniczenie do miejsca stojącego w przypadku rozgrywek w hali MOSiR przy ul. Narutowicza 9)

w charakterze gospodarza w sezonie 2021/2022

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży MultiKarnetów na mecze w sezonie 20 21/2022;
 2. Sezon 2021/2022 – oznacza wszystkie spotkania meczowe rundy zasadniczej oraz spotkania meczowe fazy play- off rozgrywane przez drużyny Organizatorów w charakterze gospodarza .
 3. Siedziba Organizatora – oznacza:

E.Leclerc Moya Radomka Radom –  26-600 Radom, ul. Narutowicza 9

Hydro Truck Sport S.A.- 26-600 Radom, ul. Krukowskiego 1/112

WKS Czarni Radom S.A. – 26-600 Radom, ul. Narutowicza 9

 1. Hala – oznacza

Halę Sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9,

Halę Widowiskowo-Sportową Radomskiego Centrum Sportu w Radomiu przy ul. Struga w której drużyna Organizatora będzie rozgrywała spotkania meczowe;

(z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do drużyny Cerrad Enea Czarni Radom następuje ograniczenie do miejsca stojącego w przypadku rozgrywek w hali MOSiR przy ul. Narutowicza 9)

 1. PLS – oznacza Polską Ligę Siatkówki Spółka Akcyjna, która jest organizatorem rozgrywek PlusLigi i Tauron Ligi
 2. PLK – oznacza Polską Ligę Koszykówki S.A., która jest organizatorem ENERGA BASKET LIGI
 3. System Sprzedaży – oznacza system sprzedaży MultiKarnetów, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, za pośrednictwem którego MultiKarnet będzie aktywowany na rzecz Kupującego
 4. Oficjalna strona Organizatora oznacza witrynę internetową zarządzaną przez Organizatora pod adresem:

E.Leclerc Moya Radomka Radom – www.radomka.com

Hydro Truck Sport S.A. – www.hydrotrucksport.pl

WKS Czarni Radom S.A. – www.wksczarni.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne 

 1. Sprzedaż MultiKarnetów prowadzi wyłącznie jeden Organizator – Hydro Truck Radom, za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.
 2. Przez dokonanie zakupu MultiKarnetu, Nabywca MultiKarnetu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów:
  1. „Regulamin Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9”, w której rozgrywane będą mecze; udostępniony w holu głównym przy wejściu oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mosir.radom.pl
  2. „Regulamin imprezy masowej” – oznacza regulamin obowiązujący podczas meczów piłki siatkowej i koszykówki (imprezy masowej) organizowanego przez Organizatora, udostępniony w holu głównym przy wejściu oraz na Oficjalnej stronie Organizatorów https://www.wksczarni.pl https://hydrotrucksport.pl https://radomka.com
 3. Sprzedaż MultiKarnetów na  Mecze  rozgrywane  w  Hali  prowadzona  jest  w  terminach  określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na Oficjalnej Stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 4. Organizator zastrzega, że terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Siatkówki, Energa Basket Ligi, lub telewizji POLSAT, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania z Systemu Sprzedaży, wszelkie zapytania i ewentualne roszczenia należy kierować do operatora Systemu Sprzedaży
 6. Sprzedaż MultiKarnetów kończy się w momencie wyczerpania puli przeznaczonej do sprzedaży.
 7. Cena MultiKarnetu na mecze rozgrywane w sezonie 2021/2022 dostępna jest na Oficjalnej Stronie
  1. MultiKarnet można zakupić w siedzibie Hydro Truck Radom przy ul. Krukowskiego 1/112 (były budynek NOT)
 1. Warunkiem zakupu MultiKarnetu jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu Systemu Sprzedaży
  2. zaakceptowanie Regulaminów Organizatorów
  3. spełnienie warunków niniejszego Regulaminu;
 2. Wszystkie dane związane z zakupionym MultiKarnetem (sektor, rząd, miejsce, cena) zapisane zostaną w Systemie Sprzedaży.
 1. MultiKarnet występuje w postaci karty plastikowej z kodem umożliwiającym przejście przez bramki/czytniki w Hali.
 2. Nabywca MultiKarnetu nie jest uprawniony do odsprzedaży MultiKarnetu innym osobom i/lub
 3. Po wejściu Nabywcy MultiKarnetu do Hali na Mecz objęty MultiKarnetem i odnotowaniu tego przez system dostępu lub czytniki, MultiKarnet uważa się za wykorzystany na tym Jeden MultiKarnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania MultiKarnetu w przypadku gdy jego Nabywca dopuści się złamania regulaminów i zasad związanych z uczestnictwem w imprezie masowej
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie meczów w wyniku działania Siły Wyższej.
  1. za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, akty działań terrorystycznych, alarmy przeciwbombowe, żałoby narodowe, epidemie, pandemie, działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i inne nie wymienione.
  2. w przypadku nie odbycia się Meczów z powodu Siły Wyższej, posiadaczowi MultiKarnetu

nie przysługuje zwrot kosztów, żadna rekompensata ani odszkodowanie.

 

§ 2

Zasady sprzedaży MultiKarnetów

 1. Przy zakupie MultiKarnetu Nabywca zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu email

i/lub nr telefonu.

 1. Jeden Nabywca może dokonać jednorazowo zakupu nieograniczonej liczby MultiKarnetów
 2. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Nabywca MultiKarnetu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca w
 3. Osoby, które nie ukończyły 7 lat, mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Wstęp dla dzieci do lat 7 jest bezpłatny o ile zajmują one miejsce na kolanach
 4. W przypadku zagubienia MultiKarnetu jego posiadaczowi przysługuje prawo do uzyskania duplikatu MultiKarnetu, po złożeniu odpowiedniego wniosku do Organizatora i uiszczeniu opłaty w kwocie 20 (słownie: dwudziestu) złotych.
 5. Reklamacje kupionego MultiKarnetu należy złożyć pisemnie w punkcie zakupu MultiKarnetu
 6. W celu złożenia reklamacji Nabywca MultiKarnetu proszony jest o załączenie do reklamacji dowodu kupionego

MultiKarnetu (faktura, paragon) wraz z opisem przyczyny reklamacji i składanym żądaniem.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Nabywcy Multi
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klub przesyła Nabywcy MultiKarnetu opinię o niezasadności

 

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Hydro Truck Sport S.A. z siedzibą w Radomiu ul. Krukowskiego 1/112, 26-600 Radom
 3. Dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych.
 4. Odbiorcami podanych przez Kupującego danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie zakupu multikarnetu w ramach współpracy Organizatorów, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora danych osobowych i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszać na stronie internetowej Organizatora. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców MultiKarnetów.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Jesteśmy częścią Grupy Hydro Truck