REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

(mecze koszykówki drużyny klubu Hydro Truck Sport S.A. w Polskiej Lidze Koszykówki w sezonie 2023/24)
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

1. Zakup biletu lub karnetu oraz wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik meczu koszykówki zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zarządzeń i postanowień organizatora imprezy podanych do publicznej wiadomości przed oraz w czasie jej  trwania,
b) bezwzględnego wykonywania poleceń służb porządkowych,
c) przestrzegania porządku publicznego,
d) przestrzegania ogólnych przepisów Ppoż.,
e) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu,
f) zajmowania miejsca określonego w dokumencie (bilet lub karnet) uprawniającym do wejścia na imprezę;
g) kulturalnego zachowania i sportowego kibicowania podczas meczu.

3. Na podstawie cytowanej wyżej ustawy  art. 8 ust. 2 uczestnikowi meczu nie wolno:
a) wnosić i spożywać napojów alkoholowych,
b) wnosić i używać środków odurzających ani innych substancji psychotropowych,
c) wnosić i używać materiałów wybuchowych: petard, rac i innych podobnych wyrobów pirotechnicznych,
d) wnosić narzędzi i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników (kii bejsbolowych, łańcuchów, noży, kastetów itp.),
e) wnoszenia materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) wnosić żywności i napojów w opakowaniach szklanych, metalowych i plastikowych,
g) rzucać przedmiotami,
h) dewastować urządzenia, sprzęt i inne wyposażenie obiektu sportowego,
i) uporczywie stać poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora,
j) wprowadzać zwierząt, 
k) używać i wnosić wszelkiego rodzaju trąbek, gwizdków, wuwuzeli itp.
l) wnosić i używać bębnów oraz flag, z wyłączeniem rekomendowanych grup zorganizowanych,
ł) zabrania się wnosić transparentów ani głosić haseł zawierających treści: rasistowskie, nazistowskie, polityczne lub antyrządowe.

4. Mecze koszykówki są biletowane. Ceny biletów:
a) bilet normalny w sektorach dolnych – 20 zł,
b) bilet ulgowy w sektorach dolnych – 15 zł,
c) bilet normalny w sektorach górnych – 15 zł,
d) bilet ulgowy w sektorach górnych – 10 zł,
e) bilety promocyjne – 5 zł.

5. Uprawnieni do korzystania z biletu ulgowego są: uczniowie i studenci do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,  emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji ZUS lub odcinka emerytury oraz honorowi krwiodawcy za okazaniem ważnej legitymacji honorowego krwiodawcy.

6. Osoby nieletnie do 12 roku życia zostaną wpuszczone na imprezę tylko pod opieką osoby dorosłej.

7. Uczestnikom imprezy nie wolno opuszczać hali w czasie jej trwania. W przypadku wyjścia poza teren hali uczestnik będzie musiał zakupić kolejny bilet aby ponownie na nią wrócić.

8. W strefie placu gry hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W holu głównym będzie wyznaczona strefa dla osób palących.

9. Uczestnicy imprezy będący pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, psychoaktywnych nie zastaną wpuszczeni na teren obiektu sportowego.

10. Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego nie zostaną wpuszczone na teren obiektu sportowego

11. Pracownicy ochrony mają prawo zażądać od uczestnika meczu wchodzącą na teren obiektu okazania dokumentu tożsamości (art. 20 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy).

12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.

14. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu (art. 20 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy).

15. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminy będą przez służby porządkowe usuwane z meczu poza teren obiektu sportowego (art. 20 pkt. 4 cytowanej ustawy).

16. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu zawodów prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie

17. Notoryczne nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować orzeczeniem przez organizatora imprezy czasowego lub stałego zakazu wstępu na mecze koszykówki drużyny Hydro Truck Radom w sezonie 2023/24.

18. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy.

Zarząd Klubu Hydro Truck Sport S.A. życzy wszystkim kibicom wielu sportowych emocji na meczach w sezonie 2023/24 z udziałem drużyny HydroTruck Radom.

Prezes Hydro Truck Sport S.A.
Piotr Kardaś